Chào các bạn. Tên tôi là Sương. Tiếng Séc nghĩa là „rosa“ nhưng nghe không hay bằng tiếng Việt. 
See this page in Czech